اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی همت بناری

دکتری تخصصی دانشیار/رئیس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

tarbiyatgorupgmail.com

سردبیر

محمدعلی سجادی

علوم تربیتی دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

tarbiyatgorupgmail.com

اعضای هیات تحریریه

رحمت الله حسنی

علوم تربیتی دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

tarbiyatgorupgmail.com

مدیر اجرایی

غلامعلی احسانی

علوم تربیتی دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

tarbiyatgorupgmail.com

ویراستار

محمدعلی سجادی

علوم تربیتی دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

tarbiyatgorupgmail.com

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا نظری

علوم تربیتی دانش پژوه مجتمع علوم انسانی اسلامی

reza.1213yahoo.com

محمدعلی سجادی

علوم تربیتی دانش پژوه /مجتمع علوم انسانی اسلامی

sajadi63gmail.com

نیک محمد خلیلی

علوم تربیتی دانش پژوه / مجتمع علوم انسانی اسلامی

nik.12112gmail.com

حمید الله شریفی

علوم تربیتی دانش پژوه / مجتمع علوم انسانی اسلامی

h.sharifiyahoo.com