بررسی ماهیت علوم تجربی، قلمرو و کارکردهای آن، از دیدگاه شهید مطهری

چکیده

موضوع این مقاله بررسی ماهیت علوم تجربی، قلمرو و کارکردهای آن از دیدگاه شهیدمطهری است. روش تحقیق از نوع متن پژوهی و تاریخی- تحلیلی است، به گونه­ای که با مراجعه به برخی از مهمترین اثار شهید مطهری  در رابطه با موضوع فوق، دیدگاه ایشان با تلخیص و گاه با نقل به مضمون مورد بررسی و تحلیل، و دسته بندی قرار گرفته است. مقاله ادعای بررسی جامع و مانع از دیدگاه شهیدمطهری در این موضوع را ندارد ولی بخشی مهم از نظرات مرتبط ایشان راجع به این موضوع در این نوشته آمده است. برخی از یافته­های پژوهش عبارت است از: منطق قرآن در باره ارزش و اهمیت علم تخصیص بردار نیست بلکه شامل همه علوم مفید است و در نتیجه همه علوم مفید علوم دینی است و همه علوم اعم از فقه، اصول، اخلاق و علم تجربی و انسانی و جزآن به استثنای معارف ربوبی و خداشناسی همه وسیله اند و هدف نیستند. به علاوه علم و دین نه تنها باهم تعارض ندارند بلکه مکمل و متمم یکدیگر اند و هیچکدام نمی­تواند جانشین دیگری شود. و این­که پدیدههای طبیعی و روش­های تجربی مورد تایید قرآن است و در سایه یافت­های قطعی علوم تجربی است که درک بهتری از آیات نصیب انسان گردیده و اعجاز و شگفتی­های قرآن اثبات می­گردد.

کلیدواژه‌ها