بررسی سبک های فرزند پروری والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان طلاب جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

روان شناسان و مربیان تربیتی برای پرورش فرزند چهار سبک فرزندپروی ( مستبدانه، مقتدرانه، سهل‌گیرانه و مسامحه‌کارانه) را بیان کرده‌اند.آنان معتقداند که هریک از سبک‌های فرزندپروری والدین، بر روی رفتار، شخصیت و سازگاری اجتماعی فرزند تأثیری متفاوتی می‌گذارد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه‌ای سبک‌های فرزندپروری والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان طلاب افغانستانی جامعة المصطفی العالمیه بوده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است که درآن رابطه‌ای بین دو متغییر سبک‌های فرزندپروی و سازگاری اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه خانواده‌ها و فرزندان طلاب افغانستانی جامعة المصطفی در داخل ایران بوده است که بالای 13 سال سن داشته‌اند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های فرزندپروری دیانا و سازگاری اجتماعی بل استفاده شده است. تعداد 300 نقر از والدین و 300 نفر از فرزندان آنان به عنوان نمونه در دسترس انتخاب گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که هیچ گونه رابطه‌ای معنا داری میان سبک‌های فرزندپروی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان وجود ندارد. ضریب همبستگی بین سبک فرزندپروری مقتدرانه و سازگاری اجتماعی(058/r=.) سبک مستبدانه و سازگاری اجتماعی(006/r=-.) و سبک سهل‌گیرانه/ مسامحه‌کارانه با سازگاری اجتماعی (010/r=.) بوده است.

کلیدواژه‌ها