بررسی و جایگاه روش عفو وغفران از منظر قرآن کریم و کارکردهای تربیتی آن

چکیده

عفو وغفران از مفاهیم مهم وبرتراخلاقی است که در سعادت وتعالی فردی واجتماعی انسان ها نقش موثری ایفا می کند و از دیرباز در صدر فضایل اخلاقی جای داشته و دارای آثار و فوائدی است که از لحاظ رشد روانشناختی و تربیتی فرد و جامعه اهمیت فراوانی دارد. این تحقیق، با استفاده از تفسیر و تحلیل آیات قرآن کریم به بررسی موضوع پرداخته است.
نتایج مقاله حاضر با پرداختن به معناشناسی واژه عفو و غفران در قرآن کریم، انواع عفو و غفران الهی را بررسی نموده، به مهمترین ویژگی های عفو وغفران اشاره کرده وشرایط واسباب عفو وغفران در قرآن مورد کاوش قرار گرفته است ودر نتیجه به مهمترین کار کرد های این روش قرآنی درمورد متربی ومربی پرداخته شده که ؛فراهم آوردن زمینه اصلاح متربی، امید وانگیزه به متربی، اصلاح وعلاج متربی، کرامت وآمرزش مربی از مهمترین کارکرد آن است.
روش پژوهش؛ توصیفی تحلیلی ومطالعات آن کتابخانه ای است، وبا استفاده از فیش برداری انجام شده است.

کلیدواژه‌ها