اصول و شاخص‌های گزینش در سازمان‌های آموزشی با رویکرد اسلامی

چکیده

این پژوهش، که با روش توصیفی و تحلیلی، و با هدف بررسی «اصول و شاخص‌های گزینش در سازمان‌های آموزشی با رویکرد اسلامی» انجام شده است. بر این فرض اساسی مبتنی است که اصول و شاخص‌های اساسی گزینش در سازمان‌های آموزشی مورد توجه، اهتمام و تأکید اسلام است. یافته‌ها حاکی از آن است که گزینش نیروی انسانی شایسته و کارآمد در سازمان‌های آموزشی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تمامی جوامع انسانی برای آموزش و تربیت، ارزش و جایگاه والایی قائل هستند. در دین مبین اسلام نیز بر اهمیت و ارزشمندی آموزش و تربیت و سپردن این مسئولیت مهم به افراد شایسته و اصلح تأکید و سفارش فراوان شده است. با بررسی منابع اسلامی می‌توان به اصول و شاخص‌های مهم گزینش در سازمان‌های آموزشی دست یافت. اصول و شاخص‌هایی که متناسب و مطابق با ساختار علمی و نیز متناسب و هماهنگ با مبانی و ارزش‌های اسلامی است. اصولی همچون؛ هدفمندی، روشمندی، شایسته‌سالاری، عدالت، حفظ کرامت انسانی و شاخص‌هایی مانند؛ درنظر گرفتن اهداف سازمان، تأمین منابع انسانی، پیشبینی مشکلات فرایند گزینش، آزمون، مصاحبه، تخصص، تعهد، سابقه، فرصت‌های برابر، جنسیت، دین و مذهب، ادب و احترام، ویژگی‌های فردی که مورد توجه و تأکید منابع اسلامی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها