بررسی علل و راه‌کارهای پیشگیری و درمان وسواس با تأکید بر منابع اسلامی

چکیده

مقاله با عنوان علل وسواس وراهکارهای پیشگیری ودرمان، با تاکید بر منابع اسلامی ارایه گردیده، روش به کار گرفته شده در آن، توصیفی تحلیلی است، به این معنی که مطالب راجع به موضوع مورد نظراز منابع علمی، وقرآن، و روایات ائمه معصومین(ع) گرد آوری، وتوصیف وتحلیل روی آن انجام گرفته است، یافته ها در مورد علت وسواس، بیانگر آن است که علت وسواس یا زیستی است یا غیر زیستی، یا عواملی است که از دیدگاه اسلام به عنوان علت وسواس بیان گردیده، و اسلام هم علت وسواس را، غفلت و دوری از خداوند، القاء وسوسه شیطانی می داند، بعضی از اصول عملیه، و یافته ها درمورد درمان بیماری وسواس، عبارت است از آن که درمان بیماری وسواس یا باعواملی زیستی است، یا با عواملی غیر زیستی، و یا آموزه های است که اسلام برای درمان بیماری وسواس بیان نموده است، عواملی زیستی مانند دارو درمانی،و عواملی غیر زیستی مانند غرقه سازی تجسمی، یادگیری پاسخ معارض، و آموزه های اسلامی برای درمان وسواس مانند استعاذه به درگاه الهی، ذکر تهلیل، قرائت قرآن و دعا.

کلیدواژه‌ها