تأثیر روش تدریس تعاملی بر پیشرفت تحصیلی عزت نفس، و رضایت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیرگذاری روش  تدریس تعاملی بر پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و رضایت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم است. روش این پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعة آماری این تحقیق،کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر دوست محمد زابل در سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ می باشد که۴2 نفر در قالب دو گروه (۲۱ نفر گروه کنترل و ۲۱ نفر گروه آزمایش)، به روش نمونه گیری تصادفی، از نمونة در دسترس انتخاب شدند. دو گروه به مدت۱3جلسه۴۵ دقیقه ای، یک گروه به شیوه تدریس تعاملی و دیگری به روش سنتی آموزش دیدند که از پرسشنامه تک عاملی با مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی و از پرسشنامة عزّت نفس کوپراسمیت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مطالعه عزّت نفس و از پرسشنامة شیخ الاسلام و احمدی با استفاده از طیف پنج گزینه­ای لیکرت به منظور بررسی رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان برای دو گروه مزبور به صورت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. درنهایت پس از جمع آوری اطلاعات، داده­ها با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر حاکی از این است که تدریس تعاملی بر پیشرفت تحصیلی، رضایت تحصیلی وعزّت نفس دانش آموزان تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها