بررسی مبنای عزت و کرامت و دلالت های تربیتی آن در روایات اسلامی

چکیده

هر انسانی بر اساس غریزه حب ذات و تمایلات فطری از صفت کرامت و عزت برخور دار است. کرامت، شخصیت طلبی و عزت خواهی از صفات نفسی و ذاتی اوست. در فرایند تعلیم و تربیت این دو ویژگی فطری و ذاتی از مبانی مهم تربیت انسان به شمار می آید. هدف از این مقاله تحلیل و بررسی مفهوم کرامت و عزت و دلالت های تربیتی آن، از منظر روایات است که با روش کتابخانه ای با استفاده از منابع روایی انجام شده است. یافته نشان میدهد که در لسان روایات ائمه معصومین(ع) انسان، علاوه بر عزت و کرامت ذاتی و فطرتی، از کرامت و عزت اکتسابی نیز برخوردار است که می توان آنرا در وجود متربیان پرورش داد و از اصول و دلالت های تربیتی که از این دو مبنا استخراج می شود، در جهت رشد کرامت خواهی و عزت طلبی و هدایت آنان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها